top of page

Cena Německé turistické centrály za nejlepší novinářský příspěvek k tématu udržitelnosti

Praha, 30. srpna 2023 – Díky digitálním inovacím a zaměření na udržitelnější cestovní ruch roste konkurenceschopnost Německa jako turistické země. Tuto strategii vnímají pozitivně jak zákazníci, tak mezinárodní cestovní ruch.


FEELGOOD © GNTB & MAD


Zastoupení Německé turistické centrály pro Českou republiku letos udílí cenu za nejlepší novinářský příspěvek k tématu udržitelnosti, který byl zveřejněn v období od 1.1. do 29.8. 2023, který cílí na české publikum a který odkazuje na Turistickou zemi Německo. Přihlášky se jménem autora a odkazem na příslušný příspěvek (či více příspěvků) lze zasílat do 30.9.2023 na e-mailovou adresu jan.pohanel@germany.travel


Vítězný příspěvek bude vybrán odbornou porotou složenou se zástupců organizací, které působí v oblasti německého hospodářství, kultury a cestovního ruchu. Vítěz pak bude vyhlášen na tiskové konferenci Německé turistické centrály, která se bude konat v Praze dne 24.10.2023. Vítěz se může těšit na hodnotnou cenu, a také možnost vycestovat v roce 2024 na individuální press trip do Německa.


Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva Německé turistické centrály, podotýká: „Základem úspěšného incomingového cestovního ruchu do Německa v mezinárodní konkurenci je rovnováha mezi ekologií, ekonomikou a sociální odpovědností. Vzájemná komunikace s novináři z celého světa potvrzuje, že je Německo jako turistická země na správné cestě. Vždyť cestovní ruch, který zanedbává komplexní aspekty udržitelnosti, se dlouhodobě připravuje o živobytí.“

Udržitelnost je pro Německo jako turistickou zemi silným argumentem

62 % mezinárodních CEOs a Key Accounts v expertním panelu Německé turistické centrály pro cestovní ruch vidí posun v rezervačním chování směrem k udržitelným produktům. Více než tři čtvrtiny z nich již považují Německo za udržitelnou destinaci a téměř 60 % tento aspekt konkrétně uvádí na trh. Přibližně 71 % odborníků očekává, že v příštích třech letech budou udržitelné nabídky rezervovány ještě výrazněji. V budoucnu se bude Německá turistická centrála ve svých marketingových aktivitách věnovat právě těmto oblastem.

 

Vítězný příspěvek 

Závěrečná ustanovení:

1. Organizátor si vyhrazuje právo změnit, zkrátit, prodloužit nebo zrušit pravidla soutěže. V případě změny pravidel musí být tato změna provedena písemně a zveřejněna formou tiskové zprávy organizátora soutěže.

2. Organizátor si vyhrazuje právo vyměnit cenu za jinou s obdobnou hodnotou.

3. Nevzniká žádný právní nárok na účast v soutěži nebo na získání ceny.

4. Organizátor neodpovídá za žádné škody, které účastník utrpí v důsledku své účasti v soutěži nebo v důsledku obdržení ceny.

5. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout jakoukoliv záležitost vyplývající ze soutěže dle vlastního uvážení a bez podání vysvětlení. Organizátor prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči účastníkům soutěže. Účastníci nejsou oprávnění k žádnému výstupu Organizátora kromě těch, které jsou uvedeny v pravidlech Soutěže.

6. Ve věcech neupravených těmito pravidly soutěže se právní vztahy související s touto soutěží řídí právním řádem České republiky.

7. Účastníci se zavazují jednat v souladu s tímto řádem, v souladu s oprávněným zájmem organizátorů a partnerů, dobrými mravy a právními předpisy České republiky.

8. Jakýkoli úkon či podezření na jednání, které je v rozporu s výše uvedeným, může být důvodem pro vyloučení ze soutěže.

9. Místně příslušným soudem pro všechna soudní řízení zahájená v souvislosti s těmito pravidly, včetně sporů týkajících se platnosti těchto pravidel, bude soud místně příslušný podle sídla pořadatele. Věcná příslušnost soudu se řídí platnými předpisy.

 

O DZT

Německá turistická centrála (DZT) je národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energie zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. V úzké spolupráci se svými partnery z německého turismu, sdružení a hospodářských podniků DZT vyvíjí a komunikuje strategie a marketingové kampaně, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruch do Německa.


Hlavní témata digitalizace a udržitelnost

DZT podporuje turismus orientovaný na budoucnost a ohleduplný k přírodě, v souladu s cíli spolkové vlády. Důraz je přitom kladen na témata týkající se digitalizace a udržitelnosti.


Téma týkající se trvalé udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě je již více než deset let ústředním tématem a strategicky se řeší ve všech oblastech společnosti, napříč všemi odděleními. Organizace přitom sleduje strategii tří pilířů, která spojuje externí přenos znalostí a doprovodný komunikační přístup s vnitřně organizační iniciativou udržitelnosti. DZT posiluje budoucí téma zodpovědného turismu tím, že umísťuje Turistickou zemi Německo do mezinárodní soutěže jako cíl cesty s udržitelnými a inkluzivními nabídkami. S vypuknutím pandemie covid-19 se posun v hodnotách směrem k větší sociálně-ekologické odpovědnosti v mezinárodním cestovním chování prohloubil.


DZT je průkopníkem při implementaci technologií zaměřující se na všechny smysly vnímání (virtuální, rozšířená a smíšená realita), při používání konverzačních rozhraní (např. hlasových asistentů) a aplikací umělé inteligence (UI), například v chatbotech. Za účelem zviditelnění turistických nabídek na marketingových platformách, které podporují umělou inteligencí, koordinuje DZT společný Open-Data projekt německého cestovního ruchu k vytvoření znalostních grafů.


DZT má zastoupení ve 25 zemích a řídí je ze své centrály ve Frankfurtu nad Mohanem. Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru na www.germany.travel/presse.

41 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Nové příspěvky

B2B Travel blog

bottom of page