top of page
NYC Skyline BW

Destinančí management

Destinační management je systém řízení a organizace v destinaci (město, region, kraj), založený na spolupráci poskytovatelů služeb, tj. komerčních subjektů, neziskových organizací a veřejných institucí. ... V zemích západní Evropy je destinační management nejkomplexnější formou organizace a řízení cestovního ruchu.

DMO

(Destination Management Organization

Organizace destinačního managementu

Organizace provádějící management a marketing destinace ve spolupráci s dalšími subjekty cestovního ruchu. Je zaměřená na vývoj, koordinaci, cenovou politiku a aktivní prodej produktů destinace, jakož i destinace samotné.

Měla by být podporována nebo přímo založena hlavními poskytovateli služeb v destinaci a zajišťovat koordinaci, kooperaci a komunikaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu.

Na základě využívání nástrojů destinačního managementu je jejím úkolem udržitelným způsobem prosazovat tuto destinaci a její produkty na trhu.

4c5994273ae442dc878fdb05286d8b6b-0001.jpg

Sdružení turistických oblastí

Profesní sdružení lokálních a obvlůastních organizací destinačního managementu s mnoha společnými zájmy, problémy a cíli.

DESTINAČNÍ MARKETING

Pojem marketing je odvozený od slova market (trh), jde o proces zabývající se chováním na trhu nejen podniků, ale i zákazníků. Zaměřuje se tedy na tržní veličiny, nabídku a poptávku. Z počátků vývoje marketingu šlo především o stranu nabídky, kdy bylo hlavním předmětem zájmu kolik a co bude produkováno. Postupem času však proces dospěl k řešení otázek ze strany poptávky, tedy zákazníci, potažmo odběratelé se stali středem zájmu každého výrobce, který chtěl na trhu uspět.

 

Čas teprve odhalil, že mnohem významnější jsou pro podnik právě zákazníci, a proto se management pomocí marketingu začal soustředit především na tuto část trhu. Se zkušenostmi z praxe se vyvíjely i různé marketingové aktivity a nástroje používané dodnes, kterými se podnikatelé snaží získat co největší počet odběratelů, resp. vyšší podíl na trhu a předstihnout tak své konkurenty.

Tvorbu marketingové strategie a volbu vhodných nástrojů pro její realizaci by měli provádět zkušení a kvalifikovaní marketéři, protože se jedná o proces značně náročný a obsáhlý.

Mezi hlavní cíle patří využití potenciálu lidských potřeb a vzbudit v zákazníkovi takové touhy, které ho přesvědčí destinaci navštívit. Dalším z cílů marketingu je pak péče a úcta k zákazníkovi, aby byl přesvědčen o další návštěvě destinace.

Klíčové prvky destinačního marketingu

Strategie vytvořená řídícím orgánem definuje to, čeho by chtěla organizace dosáhnout, kam by se chtěla posunout na trhu a koho by chtěla oslovit. Podstata úspěšné strategie spočívá v tom, že její stanovené cíle budou naplněny.

4P vs 8P

Původní podoba marketingového mixu zahrnuje čtyři základní složky (4P), tedy produkt, cenu, distribuci a propagaci. Později přibývají do marketingu destinace další čtyři složky navíc, patří sem sestavování balíků služeb, lidé, programování a partnerství.  Vzniká tak tzv marketing  8P. Všech těchto osm prvků marketingového mixu tvoří dokonalou kombinaci součástí řízení destinace. Nejvýznamnější prvek však představuje produkt, který tvoří podstatu celého procesu.

DESTINAČNÍ MARKETING

Služby a propagace pro města, regiony a destinace

DESTINAČNÍ MARKETING

Výhodné balíčky celoroční propagace

Moderní destinační web

Komplexní řešení web, app, dat. sklad

VIRTUÁLNÍ REALITA

Služby a řešení pro města a regiony

Udržitelný cestovní ruch

sport tourism 2019.jpg

Jako segment cestovního ruchu sportovní turistika také pomáhá dosáhnout udržitelného rozvoje zřetelným způsobem vyplývajícím z jeho charakteristik. V elektronické knize najdete, jak může sportovní cestovní ruch přispět k udržitelným rozvojovým cílům a co je třeba vzít v úvahu při rozvoji sportovního cestovního ruchu, aby byl zajištěn jeho příspěvek k udržitelnému rozvoji.

Srovnávací síla sportovního cestovního ruchu spočívá v:

  • zapojení do fyzických aktivit;

  • příležitosti pro interakce; 

  • vysoký rozvojový potenciál téměř kdekoli (pěší turistika)

 

Díky těmto vlastnostem může sportovní turistika hrát důležitou roli při dosahování různých cílů udržitelného rozvoje, pokud budou rozvíjeny s uvážením

bottom of page